Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel stránek

Ing. Pavla Moravcová
Rokytnice v Orlických horách 367
517 61
IČ: 87170515
Vedená u Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou
Neplátce DPH

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro online nákup služeb na stránkách pavlamoravcova.cz. Všechny služby poskytované Ing. Pavlou Moravcovou na základě online rezervace a nákupu služeb s využitím internetu či jiných online služeb podléhají těmto obchodním podmínkám.

Pokud není výslovně sjednán opak, platí tyto Všeobecné obchodní podmínky pro veškeré právní úkony a smluvní vztahy uzavírané online mezi Ing. Pavlou Moravcovou jako prodávajícím (dále jen "prodávající") a jejími klienty jako smluvními partnery - kupujícími (dále jen "klienty").

Nákup služeb online je probíhá na stránkách www.pavlamoravcova.cz, případně bankovním převodem.

2. Uzavření smlouvy, potvrzení termínu služby

 1. Vyplněním formuláře na webových stránkách www.pavlamoravcova.cz dochází pouze ke kontaktu a vyslovení zájmu budoucího klienta o služby Ing. Pavly Moravcové.
 2. K uzavření smlouvy o poskytnutí služeb dochází až v okamžiku, kdy je po telefonické dohodě nebo e-mailem s klientem sjednán termín ošetření, nebo jiné služby. Tento termín je klientovi rezervován po dobu 3 pracovních dní (den domluvení termínu se počítá jako první den). Do té doby musí být převodem na účet Ing. Pavly Moravcové (214 972 411 / 0600) uhrazena platba ve výši smluvní ceny za objednanou službu. 
 3. Uhrazením služby je smlouva mezi klientem a prodávajícím na poskytnutí služeb potvrzena a termín závazně rezervován. 
 4. Ceny jsou prezentovány v Kč včetně všech daní v aktuální verzi ceníku.
 5. Pokud 4. pracovní den není služba uhrazena na účet prodávajícího, je uzavřená smlouva o rezervaci termínu neplatná a prodávající má právo nabídnout termín někomu jinému a zároveň mu neplynou žádné jiné závazky.
 6. V případě, že klient nevyužije z důvodů na jeho straně zakoupenou (zaplacenou) službu, prodávající neposkytuje klientovi žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

3. Storno podmínky

 1. V případě, že klient uhradil službu a nemůže ji využít, může kontaktovat prodávajícího a sjednat si jiný termín služby, nejpozději však 24 hod. před rezervovaným termínem. 24 hodin před rezervovaným termínem má prodávající právo na storno poplatek ve výši 100 % z ceny služby. Převod částky na rezervaci jiného termínu už není možná.
 2. V případě, že se klient rozhodne o odstoupení od smlouvy více jak 7 dní před rezervovaným termínem, je mu vrácena celá částka objednané služby.
 3. V případě, že se klient rozhodne o odstoupení od smlouvy 5 pracovních dní a méně  před rezervovaným termínem, je mu vrácena  částka objednané služby ve výši 50 % z ceny služby. Prodávající má právo na storno poplatek 50 % z ceny služby.
 4. V případě, že se klient rozhodne o odstoupení od smlouvy 24 hodin před rezervovaným termínem a méně, má prodávající právo na storno poplatek 100 % z ceny služby.
 5. V případě rušení termínu z důvodů na straně prodávajícího má klient nárok na změnu termínu bez jakýchkoliv poplatků.
 6. Platnost zakoupených poukazů a akcí typu x+1 ošetření zdarma je 6 měsíců od data zakoupení. V případě, že klient nevyužije všechny ošetření do 6 měsíců, propadají veškeré nevyužité možnosti služby a klient nemá nárok na vrácení zbylé částky.
 7. Storno podmínky na rezervaci v případě předplacených poukazů a akcí x+1. Pokud klient zruší službu pět a více pracovních dní předem, je možné domluvit náhradní termín. Pokud je rezervace zrušena v termínu kratším než 5 pracovních dnů předem včetně, bude služba brána jako vykonána a klient nemá nárok na náhradní termín.

4. Platební podmínky

 1. Službu je možné uhradit pouze bankovním převodem na účet číslo 214 972 411 / 0600 (MONETA Money Bank). Je třeba počítat s tím, že je platba připsána na účet až druhý den, nebo lze použít zrychlenou platbu, která je připsána na účet ihned.
 2. Zaplacením služby vyslovuje klient souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami Ing. Pavly Moravcové pro nákup služeb a potvrzuje, že se seznámil se storno podmínkami.

5. Rozsah poskytovaných služeb, změny v objednaných službách a uplatnění reklamací

 1. Služby jsou poskytnuty vždy v rozsahu objednaném a uhrazeném klientem. 
 2. Rezervovaný čas je vždy začátek plnění služby. Délka služby se pohybuje v rozmezí 60 - 90 min. Dle potřeb systému klienta.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo k okamžitému ukončení smlouvy s klientem, který je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, s klientem, který fyzicky nebo slovně napadá. V případě ukončení smlouvy v takových případech nenáleží klientovi nárok na vrácení nákladů vynaložených na službu ani nárok na jakoukoli náhradu škody.

6. Reklamace

 1. Prodávající poskytuje na prodávané služby záruční dobu 6 měsíců ode dne úhrady služby. V případě, že zakoupená služba obsahuje vady (tj. neobsahuje objednané služby, služby jsou v nedostatečné kvalitě, atd), je klient povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj. dnem v němž byla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, a to výhradně písemnou reklamací formou poštovní zásilky na adresu Ing. Pavla Moravcová, Rokytnice v Orlických horách 367, 517 61.
 2. Dodatečně zjištěné vady nebudou akceptovány. Prodávající po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejího uplatnění. Klient je povinen při vyřizování reklamace poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost. Ve lhůtě pro vyřízení reklamace zašle prodávající formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a o způsobu odstranění vad reklamované služby a to zpravidla náhradním plněním služby.

7. Zpracovávání a uchovávání osobních údajů

 1. Klient souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (z. č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. 
 2. Klient má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. Klient může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

8. Účinnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 11.2. 2020 a aktualizované (kapitola o storno podmínkách) dne 8.9. 2020.

V Rokytnici v Orlických horách
Ing. Pavla Moravcová